تاریخچه انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

 

 

به منظور ایجاد سازمان حرفه ای نشر دانشگاهی و فراهم نمودن زمینه ایجاد همکفری و همسویی میان ناشران دانشگاهی و صیانت و حمایت از حقوق ایشان در حوزه های علمی و فرهنگی و اقتصادی و در عرصه های ملی و بین المللی، شماری از ناشران دانشگاهی بر آن شدند تا با هم اندیشی بر ضرورت بوجود آمدن سازمانی غیر دولتی، غیرانتفاعی، غیر تجاری و غیر سیاسی تاکید داشته و ساختار انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی را پی ریزی نمایند.

تاریخچه ای که پیش رو دارید شرح مختصری از چگونگی تشکیل این انجمن است:

در تاریخ 82/2/31 ، بیش از 40 ناشر که در زمینه نشر کتاب دانشگاهی فعالیت می¬کردند، جلسه¬ای را به منظور همگرایی هرچه بیشتر ناشران دانشگاهی در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار نمودند. پس از بحث و بررسی درخصوص ایجاد تشکلی بنام انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، از بین افراد شرکت کننده در این جلسه 15 نفر به عنوان اعضای هیأت مؤسس انجمن انتخاب شدند:

اعضای هیأت مؤسس شامل: آقایان : حسن قربانی ( آیلار)، بابازاده (بابازاده)، محسن کفاشی (بشری)، رسول دادمهر (چاپخش)، محمدرضا حاتمی (دانش نگار )، محمد سلگی (جهاددانشگاهی)، شهداد شعبانی (سنجش اول)، علی اکبر تورانیان (شهراب)، محمد تقی عرفانپور (علوم دانشگاهی)، احمد منصوری تهرانی مقدم (فرهنگان)، مسعود پایدار(کتاب دانشگاهی)، منوچهر اشرف الکتابی(کلمه)، یحیی دهقانی (مبتکران)، غمیلو (موسسه عالی آموزش و پژوهش)، محمد حسین زارع ( نص)

پس از تشکیل چندین جلسه متمادی به منظور تهیه پیش¬نویس اساسنامه انجمن، نهایتا در ساعت 14 مورخ 82/5/14 جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با حضور کلیه موسسان تشکیل شد و به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ شد:

الف : اساسنامه انجمن مشتمل بر 42 ماده ودر 5 فصل قرائت و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .
ب : اعضای هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی (درشرف تاسیس ) به شرح زیر به مدت یک سال برگزیده شدند.
آقایان: رسول دادمهر، محمد حسین زارع، مسعود پایدار، محمدرضا حاتمی، منوچهر اشرف الکتابی، شهداد شعبانی، محمد سلگی، احمد منصوری تهران مقدم (علی البدل)، محسن کفاشی (علی البدل)
ج: تفویض اختیار وکالت تام با حق توکیل غیر و نمایندگی به هیات مدیره، مقرر گردید اقدامات لازمه قانونی در زمینه مراجعه به ادارات ذیربط و اخذ مجوزهای مورد نیاز و ثبت انجمن را هیات مدیره پیگیری و انجام دهد.
د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی¬های انجمن تعیین شد.
سپس در ساعت 16 همان روز، جلسه هیأت مدیره انجمن در محل اتحادیه تشکیل شد و موارد زیر تصویب شد:
الف: عطف به ماده 17 اساسنامه ، آقای محمدرضا حاتمی به عنوان مدیرمسئول انتخاب شد .
ب : به آقایان محمدرضا حاتمی (مدیرمسئول منتخب) و محمد تقی عرفانپور (عضو هیات موسس ) ماموریت داده شد تا حساب موقت انجمن را در بانک رفاه کارگران (شعبه انقلاب) به نیابت از هیات موسس افتتاح کنند و وجوه جمع آوری شده از هیات موسس در آن واریز گردد.
ج: مدیرمسئول مامور ثبت قانونی انجمن شد.

پس از آن در تاریخ 82/6/15 در جلسه انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی (در شرف تاسیس) نتیجه مذاکرات مدیرمسئول با دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام شد که بایستی حداکثر هفت نفر (یک نفر مدیرمسئول و شش نفر عضو هیات موسس) مدارک خود را به دبیرخانه مذکور برای ثبت ارسال نمایند. از بین اعضای هیات موسس 7 نفر مدارک خود را جهت ثبت انجمن، به دبیرخانه ارسال نموده که این افراد هیات موسس قانونی انجمن شدند: آقایان رسول دادمهر (چاپخش)، محمدرضا حاتمی (دانش نگار)، مسعود پایدار (کتاب دانشگاهی)، شهداد شعبانی (سنجش اول)، منوچهر اشرف الکتابی (کلمه)

بدین ترتیب انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی (در شرف تاسیس) در کنار پیگیری برای ثبت قانونی انجمن، مکانی را جهت استقرار مستقل انجمن اجاره نمود و هر دو هفته یکبار جلسات متعددی را با ناشران دانشگاهی برگزار نموده و به عضوگیری پرداخت. در این جلسات برنامه های آتی انجمن مورد بررسی قرار می گرفت.

ادامه مطلب >

پس از تصویب اساسنامه و تایید هیات موسس آن توسط دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمدرضا حاتمی به نمایندگی از هیات موسس قانونی و هیات مدیره منتخب ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها اقدامات لازمه قانونی را در زمینه ثبت انجمن و امضای دفاتر مربوط انجام داده و نهایتاً در تاریخ 83/12/22 نظر به ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیرتجارتی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی تحت شماره 17898 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی به شماره 32/68645 مورخ 83/12/22 آگهی شد:

  • نام موسسه: انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی
  • موضوع موسسه: انجمن با اهداف فرهنگی تشکیل گردیده، غیر انتفاعی و غیر تجاری و غیر سیاسی بوده و به منظور انجام فعالیت های تبلیغی، فرهنگی اقدام برای ارتباط با مراکز فرهنگی، علمی و پژوهشی و مطالعه پیرامون مسائل و معضلات تولید و چاپ کتاب ، تسهیل و تقویت مبادلات فرهنگی در سطح داخلی و بین المللی و سایر وظایف به شرح اساسنامه می باشد.
  • تابعیت: ایرانی
  • مرکز اصلی موسسه: تهران ، میدان انقلاب، کارگر جنوبی، کوچه شهید مهدیزاده، پلاک 9، واحد 8
  • اسامی موسسین: آقایان ؛ رسول دادمهر، محمدرضا حاتمی، مسعود پایدار، محمد سلگی، شهداد شعبانی، منوچهر اشرف الکتابی
  • تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
  • مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند: آقایان محمدرضا حاتمی مدیرمسئول و آقای رسول دادمهر رئیس هیات مدیره ، مسعود پایدار خزانه دار، محمد حسین زارع نائب رئیس، منوچهر اشرف الکتابی عضو هیات مدیره، محمد سلگی عضو موسس و بازرس ، شهداد شعبانی منشی، محسن کفاشی عضو علی البدل، احمد منصوری عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه با امضای دو نفر از سه نفر مدیر مسئول، خزانه دار و رئیس هیات مدیره معتبر می باشد.

و پس از آن انجمن رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. هیات مدیره منتخب هیات موسس تا تاریخ 1385/12/10 به کار خود ادامه داد  و در تاریخ 85/12/14  هیات مدیره دوره دوم با ترکیب آقایان محمدرضا حاتمی ، محمدحسین زارع، یحیی دهقانی، سید عباس حسینی نیک،  محسن کفاشی، محمد تقی عرفانپور، مسعود پایدار و بازرس قانونی آقای محمد سلگی تشکیل گردید.