در گفت‌وگو با مدیر انتشارات جامعه‌نگر پیگیری شد؛ چرا باوجود ارزان شدن کاغذ قیمت کتاب پایین نیامد؟

مکان شما:
رفتن به بالا