قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

مصوبه اصلاحی« اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب » 1389

آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

از قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382

قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار