هیئت مدیره دوره دوم:

 • محمدحسین زارع ← رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات نص

 • محسن کفاشی ← نایب رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات بشری

 • محمدرضا حاتمی ← مدیر مسئول

  مدیر مسئول انتشارات دانش نگار 

 • سیدعباس حسینی نیک ← خزانه دار 

  مدیر مسئول انتشارات مجد

 • محمدتقی عرفانپور ← منشی و دبیر 

  مدیر مسئول انتشارات علوم دانشگاهی

 • مسعود پایدار ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

 • یحیی دهقانی ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات مبتکران

 • محمد سلگی ← بازرس اصلی 

  مدیر مسئول اسبق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 • جعفر عرفانپور ← بازرس علی البدل

  مدیر مسئول انتشارات دانشیار 

 • علی اکبر تورانیان ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات شهرآب

 • جعفر بدوستانی ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات آزاده