هیئت مدیره دوره سوم:

 • محمد حسین زارع ← رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات نص

 • محسن کفاشی ← نایب رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات بشری

 • محمدرضا حاتمی ← مدیر مسئول 

  مدیر مسئول انتشارات دانش نگار

 • سیدعباس حسینی نیک ← خزانه دار 

  مدیر مسئول انتشارات مجد

 • شهروز گهواره ای ← منشی و دبیر 

  مدیر مسئول انتشارات نوپردازان 

 • محسن ارجمند ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات ارجمند

 • علی اکبر تورانیان ← عضو هیئت مدیره

  مدیر مسئول انتشارات شهرآب

 • محمد سلگی ← بازرس اصلی  

  مدیر مسئول اسبق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 • محسن افضلی ← بازرس علی البدل

  مدیر مسئول انتشارات مرکز تحقیقات صنعتی ایران 

 • جعفر عرفانپور ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات دانشیار

 • شهداد شعبانی ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات سنجش اول (مدیران جهان تراز)