هیئت مدیره دوره ششم:

 • شهروز گهواره ای ← رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات نوپردازان

 • مسعود پایدار ← نایب رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

 • محمدرضا حاتمی ← مدیر مسئول 

  مدیر مسئول انتشارات دانش نگار

 • سیدمجتبی طالقانی ← خزانه دار

  مدیر مسئول انتشارات سیمای دانش

 • جعفر عرفانپور ← منشی و دبیر 

  مدیر مسئول انتشارات دانشیار

 • حسین داود آبادی ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات نور دانش

 • حسن قربانی ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات آیلار

 • عباس غمگسار ← بازرس اصلی  

  مدیر مسئول انتشارات ترمه

 • مهدی طورانیان ← بازرس علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات امید انقلاب

 • علی اکبر تورانیان ← عضو علی البدل

  مدیر مسئول انتشارات شهرآب 

 • مجیدرضا زروئی ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات فدک ایساتیس