هیئت مدیره دوره هشتم:

  • مرتضی زینعلی ← رئیس هیئت مدیره 

    مدیر مسئول انتشارات جامعه نگر

  • شهروز گهواره ← نایب رئیس هیئت مدیره 

    مدیر مسئول انتشارات نوپردازان

  • سیدعباس حسینی نیک ← مدیر مسئول 

    مدیر مسئول انتشارات مجد

  • علی اکبر طورانیان ← خزانه دار

    مدیر مسئول انتشارات شهرآب

  • مریم رونق ← منشی و دبیر 

    مدیر مسئول انتشارات فرمنش

  • سیدامین امامی زاده ← عضو هیئت مدیره

    مدیر مسئول انتشارات رویان پژوه

  • مسعود پایدار ← عضو هیئت مدیره 

    مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

  • عادل تقوی ← بازرس اصلی

    مدیر مسئول انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

  • پیمان دانش­ اشراقی← بازرس علی البدل 

    مدیر مسئول انتشارات صفار

  • محمد قجر ← عضو علی البدل 

    مدیر مسئول انتشارات هوشمند تدبیر

  • کاظم آرمانپور ← عضو علی البدل

    مدیر مسئول انتشارات مرکز نشر جهش