هیئت مدیره دوره چهارم:

 • محمد حسین زارع ← رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات نص

 • محسن ارجمند ← نایب رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات ارجمند

 • محمدرضا حاتمی ← مدیر مسئول 

  مدیر مسئول انتشارات دانش نگار

 • علی اکبر تورانیان ← خزانه دار 

  مدیر مسئول انتشارات شهرآب

 • شهروز گهواره ای ← منشی و دبیر 

  مدیر مسئول انتشارات نوپردازان

 • مسعود پایدار ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

 • محسن کفاشی ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات بشری

 • محمد سلگی ← بازرس اصلی

  مدیر مسئول اسبق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 

 • منوچهر اشرف الکتابی ← بازرس علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات کلمه

 • سید عباس حسینی نیک ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات مجد

 • جعفر عرفانپور ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات دانشیار