کارگروه حقوقی

دوره هشتم

حوزه فعالیت:

 

مشاوره حقوقی به هیئت مدیره و اعضا، بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و آیین­ نامه­ های حوزه نشر، پیگیری مقابله با تکثیرهای غیر­قانونی، داوری و حل اختلاف بین اعضا و …

اعضای کارگروه :

  • سید عباس حسینی نیک

    مدیر مسئول انتشارات مجد

  • بهرام بهرامی

    مدیر مسئول انتشارات نگاه بینه

  • محمد فرجی 

    مدیر مسئول انتشارات طرح نوین