انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
12
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 2، مورد 1 تا 10 از 13.
1 علوم انسانیمباحثی از اصول فقه منابع فقهمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13900رقعی 35,000 ریال9789646567122
2 علوم انسانیمباحثی از اصول فقه اصول علمیهمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13900رقعی 39,000 ریال9789646567061
3 علوم انسانیقواعد فقه بخش قضاییمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13900وزیری 44,000 ریال9789646567207
4 علوم انسانیحقوق بشر دوستانهمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13830رقعی 16,000 ریال9789646567245
5 علوم انسانیقواعد فقه بخش جزاییمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13900وزیری 60,000 ریال9789646567092
6 علوم انسانیمباحثی از اصول فقه مبحث الفاظمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13900رقعی 35,000 ریال9789646567115
7 علوم انسانیایقاع اخذ به شفعهمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13840رقعی 16,000 ریال9789646567238
8 علوم انسانیسلوک بین المللی دولت اسلامیمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13860وزیری 36,000 ریال9789646567108
9 علوم انسانینخبگان علم و عمل ایرانمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13780وزیری 20,000 ریال9789646567078
10 علوم انسانیبررسی فقهی حقوق خانوادهمرکز نشر علوم اسلامی سید مصطفی محقق داماد  13900وزیری 90,000 ریال9789646567139