انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات نص

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 5، مورد 1 تا 10 از 42.
1 فنی مهندسیمیکروکنترلرهای ds PICنصمظاهریان - پرتوی فر 11390484وزیریشومیز98,000 ریال9789644102806
2 فنی مهندسیمرجع کامل میکروکنترارهای AVRنصپرتوی فر- مظاهریان  101390640وزیریشومیز120,000 ریال9789644100918
3 فنی مهندسیتحلیل و طراحی مدارهای مخابراتینصنشاطینشاطی31388480وزیریشومیز85,000 ریال9789644101090
4 فنی مهندسیقطعات و مدارات الکترونیک نصنشلسکیگنجی/ دیانی11385608رحلیشومیز60,000 ریال9789645801937
5 فنی مهندسیالکترونیک 2 جلد 1نصنشاطینشاطی11389448وزیریشومیز70,000 ریال9789644101922
6 فنی مهندسیآموزش EWB نصیوسف زاده 41389216وزیریشومیز45,000 ریال9789645801678
7 فنی مهندسیعملکرد و کاربرد PLCدراتوماسیون نصوارناکصفوی- شجاعی31389496وزیریشومیز95,000 ریال9789645801906
8 فنی مهندسیمدارهای اصولی و پایه میکروکنترلرAVRنصفانی - متین مقدم 11388280وزیریشومیز50,000 ریال9789644101663
9 فنی مهندسیسیگنالها و سیستم ها/ ویرایش2نصاپن هایم دیانی 181390860وزیریسخت150,000 ریال9789646264281
10 فنی مهندسیمدارهای مجتمع آنالوگ نصگریاردکانی61389752وزیریشومیز120,000 ریال9789646264533