انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات نص

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 5، مورد 1 تا 10 از 42.
1 فنی مهندسیمیکروکنترلرهای ds PICنصمظاهریان - پرتوی فر 11390484وزیریشومیز98,000 ریال9789644102806
2 فنی مهندسیتحلیل و طراحی مدارهای مخابراتینصنشاطینشاطی31388480وزیریشومیز85,000 ریال9789644101090
3 فنی مهندسیقطعات و مدارات الکترونیک نصنشلسکیگنجی/ دیانی11385608رحلیشومیز60,000 ریال9789645801937
4 فنی مهندسیعملکرد و کاربرد PLCدراتوماسیون نصوارناکصفوی- شجاعی31389496وزیریشومیز95,000 ریال9789645801906
5 فنی مهندسیسیگنالها و سیستم ها/ ویرایش2نصاپن هایم دیانی 181390860وزیریسخت150,000 ریال9789646264281
6 فنی مهندسیمیکروکنترلرهای AVR و برد اختیارینصکاهه 241390384وزیریشومیز80,000 ریال9789644101137
7 فنی مهندسیمبانی میکروالکترونیک / 2 رنگنصرضویدیانی 213901032وزیریسخت190,000 ریال9789644102196
8 فنی مهندسیآنتن های هوشمندنصجداری - داداش زاده 11389440وزیریشومیز100,000 ریال9789644102295
9 فنی مهندسیمبانی الکترومغناطیس نصسدیکودیانی 11390568وزیریشومیز110,000 ریال9789644102783
10 فنی مهندسیمدارهای میکروالکترونیک ج1 دورنگنصسدرهدیانی 41390752وزیریسخت150,000 ریال9789644100970