هیئت مدیره دوره اول:

 •  رسول دادمهر ← رئیس هیئت مدیره

  مدیر مسئول انتشارات چاپخش

 • محمد حسین زارع ← نایب رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات نص

 • محمدرضا حاتمی ← مدیر مسئول 

  مدیر مسئول انتشارات دانش نگار

 • مسعود پایدار ← خزانه دار 

  مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

 • شهداد شعبانی ← منشی و دبیر 

  مدیر مسئول انتشارات سنجش اول (مدیران جهان تراز)

 • محمد سلگی ← عضو هیئت مدیره

  مدیر مسئول اسبق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 • منوچهر اشرف الکتابی ← عضو هیئت مدیره

  مدیر مسئول انتشارات کلمه

 • محمد سلگی ← بازرس اصلی

  مدیر مسئول اسبق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 • محسن کفاشی ← عضو علی البدل

  مدیر مسئول انتشارات بشری 

 • احمد منصوری تهرانی ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات فرهنگان

 • محسن ارجمند ← بازرس علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات ارجمند