هیئت مدیره دوره هشتم:

 • مرتضی زینعلی ← رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات جامعه نگر

 • شهروز گهواره ← نایب رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات نوپردازان

 • سیدعباس حسینی نیک ← مدیر مسئول 

  مدیر مسئول انتشارات مجد

 • علی اکبر طورانیان ← خزانه دار

  مدیر مسئول انتشارات شهرآب

 • مریم رونق ← منشی و دبیر 

  مدیر مسئول انتشارات فرمنش

 • سیدامین امامی زاده ← عضو هیئت مدیره

  مدیر مسئول انتشارات رویان پژوه

 • مسعود پایدار ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

 • عادل تقوی ← بازرس اصلی

  مدیر مسئول انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 • پیمان دانش­ اشراقی← بازرس علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات صفار

 • محمد قجر ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات هوشمند تدبیر

 • کاظم آرمانپور ← عضو علی البدل

  مدیر مسئول انتشارات مرکز نشر جهش