هیئت مدیره دوره هفتم:

 • محمدتقی عرفانپور ← رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات علوم دانشگاهی

 • عباس غمگسار ← نایب رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات ترمه

 • محمدرضا ناجیان اصل ← مدیر مسئول 

  مدیر مسئول انتشارات رسا

 • سیدمجتبی طالقانی اصفهانی ← خزانه دار

  مدیر مسئول انتشارات سیمای دانش

 • جلال صابری شکیب ← منشی و دبیر 

  مدیر مسئول انتشارات نوربخش

 • مرتضی زینعلی ← عضو هیئت مدیره

  مدیر مسئول انتشارات جامعه نگر

 • مهدی صادقی ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات بامداد کتاب

 • حسن قربانی ← بازرس اصلی

  مدیر مسئول انتشارات آیلار 

 • پیمان دانش­ اشراقی← بازرس علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات صفار

 • فرهاد تیمورزاده ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات تیمور زاده

 • مجیدرضا زروئی ← عضو علی البدل

  مدیر مسئول انتشارات فدک ایساتیس