هیئت مدیره دوره پنجم:

 • محسن ارجمند ← رئیس هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات ارجمند

 • شهروز گهواره ای ← نایب رئیس هیئت مدیره

   مدیر مسئول انتشارات نوپردازان

 • محمدرضا حاتمی ← مدیر مسئول

  مدیر مسئول انتشارات دانش نگار 

 • علی اکبر تورانیان ← خزانه دار 

  مدیر مسئول انتشارات شهرآب

 • جعفرعرفانپور ← منشی و دبیر 

  مدیر مسئول انتشارات دانشیار

 • مسعود پایدار ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

 • حسن قربانی ← عضو هیئت مدیره 

  مدیر مسئول انتشارات آیلار

 • محمد سلگی ← بازرس اصلی

  مدیر مسئول اسبق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 • منوچهر اشرف الکتابی ← بازرس علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات کلمه

 • مهدی خزعلی ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات حیان

 • هادی خرسندی ← عضو علی البدل 

  مدیر مسئول انتشارات خرسندی