کارگروه بین الملل

دوره هشتم

حوزه فعالیت:

برنامه ریزی و شرکت در نمایشگاه های بین­ المللی کتاب، استفاده از ظرفیت های حقوق نشر داخلی و کپی رایت، ارتباط با ناشران خارجی و اصلاح دیدگاه و ذهنیت آنها از وضعیت نشر دانشگاهی در ایران، معرفی و حمایت از آثار داخلی در عرصه بین­ المللی، مشاوره به ناشران خارجی برای انتشار مشترک با ناشران عضو انجمن، دعوت از ناشران و انجمن­ های خارجی برای حضور در نمایشگاه بین­ المللی کتاب تهران و برنامه ریزی برای ملاقات با ناشران داخلی ، راهنمایی و ایجاد تمهیدات سفر اعضا به کشورهای خارجی برای آشنایی با ناشران و انجمن­های بین­ المللی ، همکاری با کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه برای دعوت از تیم های آموزشی بین­ المللی در حوزه نشر و برگزاری کلاس­های تخصصی و …

اعضای کارگروه :

  • روبن شاهوردیان

    مدیر مسئول انتشارات علم و حرکت

  • محمدحسین اوزار 

    مدیر مسئول انتشارات اشراقیه

  • مریم رونق

    قائم مقام  انتشارات فرمنش